Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับเครือข่ายเข้าศึกษาดูงาน    (อ่าน 148)

ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.วารินชำราบพร้อมคณะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี งานการพยาบาลอาชีวอนามัย รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคลินิกโรคจากการทำงานและการบริการอาชีวเวชกรรมของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและศึกษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานโดย สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยมี รศ.ดร.เนสินี  ไชยเอีย หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบุคลากรจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จากสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมต้อนรับ ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาดูงานจำนวน 12 คน จาก 5 หน่วยงาน โดย รศ.ดร.เนสินี ไชยเอียและบุคลากรจากสาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และ บุคลากรจากสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้สรุปภารกิจของ   การให้บริการอาชีวเวชกรรม ทั้งในคลินิกที่โรงพยาบาลและการให้บริการนอกสถานที่และบรรยายความแตกต่างของระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับบุคลากรสุขภาพกับภาระกิจของการบริการอาชีวเวชกรรม ทั้งนี้ การบริการอาชีวเวชกรรมเป็นเรื่องการให้บริการสุขภาพ (medical service) ในเชิงอาชีวเวชศาสตร์สำหรับสำนักงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นเรื่องการจัดการขององค์กรในระดับ คณะ/โรงพยาบาลที่จะทำให้บุคลากรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันเนื่องจากการงานและมีคุณสมบัติชีวิตการทำงานที่ดีPoster : admin | 15 กุมภาพันธ์ 62 07:02:45


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515