Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ศูนย์ตะวันฉายจัดกิจกรรมการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ    (อ่าน 437)

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า จัดโครงการประชุม “การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 ซึ่งมี รศ.พญ.นิรมล  พัจนสุนทร รองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรม กล่าวรายงานต่อ รศ.ดร.เบญจมาศ  พระธานี  ประธานในพิธิเปิดการประชุม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี  เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

          รศ.พญ.นิรมล  พัจนสุนทร  กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นของมูลนิธิตะวันฉายฯ และทีมสหวิทยาการ ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่สมบูรณ์แบบ การจัดโครงการนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการดูแลรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยเพิ่มด้านการเข้าสังคม การศึกษา การดำรงชีวิต และการเสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน โดยได้จัดการประชุมวิชาการมาครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2556 และได้จัดเรื่อยมาถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 6  จัดในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  การอบรมในครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  และกลุ่มที่ 2กลุ่มผู้ป่วย ครู และผู้ดูแล  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลรักษา การส่งต่อตามช่วงอายุผู้ป่วยและครอบครัว สำหรับครูผู้ดูแลจะได้แลกเปลี่ยนรเรียนรู้ทักษะการพัฒนาด้านการอ่าน และสภาวะอารมณ์ของเด็ก  ในวันที่สองของการอบรม จะแบ่งกลุ่มเข้าฐานการฝึกทักษะ อาทิ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การให้คำปรึกษาครอบครัว  การเตรียมตัวเข้ารับการรักษาฝ่าตัด  การจัดการประสานงาน สันทนาการ ความพึงพอใจในตนเอง การสื่อสาร และความเจริญงอกงามส่วนบุคคล”

          รศ.ดร.เบญจมาศ  พระธานี  กล่าวว่า  “โครงการประชุมวิชาการครั้งนี้  มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการดูแล รักษา และผ่าตัด ประเมินพัฒนาการ และส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม คือ บุคลากรทางการแพทย์สังกัดโรงพยาบาลจังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเครือข่าย  อีกกลุ่มเป็นผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ช่วงอายุ 2-24 ปี จากทุกโรงเรียนในพื้นที่จ.ขอนแก่น ผู้ปกครอง และครูประจำชั้น ครูแนะแนว หรือครูที่มีส่วนร่วมในการสอนผู้ป่วยเพื่อพัฒนาการบริการการดูแล รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าในจังหวัดขอนแก่น  ตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community-Base Rehabilitation : CBR) ขององค์กรอนามัยโลก (World Health Orgarnization : WHO) ครอบคลุม สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และการเสริมสร้างพลังอำนาจและตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและสร้างความยั่งยืนต่อไป  การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องมา และจะมีการสนับสนุนต่อไปโดยตั้งงบประมาณ 4 ปี ในพ.ศ.2561-2564   เนื่องจากโครงการนี้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  เสริมสร้างสุขภาวะ  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม และแผนงานสาธารณสุข ครอบคุลมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความผาสุข ตรงตามวิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่”

   

 Poster : admin | 5 กรกฎาคม 61 08:39:35

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515