Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» อาจารย์แพทย์ มข.รับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558    (อ่าน 1,419)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ  โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว)  ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ผลิตผลงานที่มีคุณค่า และเป็น “ต้นแบบ” ของการทำงานวิจัยที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยของสกว. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะและเห็นความสำคัญของผลงานวิจัยที่สร้างโดยนักวิจัยไทย  โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

โดยในปี 2558 นี้ คณะกรรมการได้ทำการตัดสินผลงานเด่น จำนวนทั้งสิน 21 ผลงาน โดยแบ่งผลงาน ตามลักษณะการนำไปใช้ผลประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ ด้านนโยบาย การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ

ผลงานวิจัยเรื่อง "องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต" ซึ่งมี ศ.ดร.วันชัย  มาลีวงษ์ วงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าโครงการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 21 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 ด้านสาธารณะ 

ศ.ดร.วันชัย  มาลีวงษ์ หัวหน้าโครงการได้เปิดเผยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ผลงานจากการวิจัยพื้นฐานโรคปรสิตและปรสิตได้นำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะ โดยได้ช่วยแก้ปัญหาด้านการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างการเรียนรู้สู่ประชาชน ซึ่งคุณค่าของผลงานวิจัยชิ้นนี้นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางด้านมิติทางวิชาการแล้ว ยังสามารถสร้างผลกระทบต่อมิติทางสังคม ได้อีกด้วย Poster : kamonporn | 28 กุมภาพันธ์ 59 18:02:46

» ปฏิทินกิจกรรม

19 กุมภาพันธ์© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515